اعضای هیات مدیره ادواری انجمن

لیست اعضای هیات مدیره ادواری انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

تاسیس 28/4/1378

اعضای هيات مديره انجمن دوره اول(1378-1380)

- دکتر مرتضی الماسی:رییس

- دکتر سعید مینائی: نایب رییس

- دکتر عباس همت: مسئول امور آموزش و تحقیقات

- دکتر محمد لغوی:مسیول انتشارات

- دکتر مرتضی شهیدزاده: مسئول امور اداری و مالی

- دکتر علی‌محمد برقعی: مسئول امور همایش‌ها و ارتباطات علمی

- مهندس کمال‌الدین جزایری: مسئول امور پذیرش، دانشجویی و روابط عمومی

- دکتر حسین مبلی (بازرس)

- دکتر محمدحسین رئوفت (عضو علی‌البدل)

- دکتر رضا علیمردانی (بازرس علی‌البدل)

اعضای هيات مديره انجمن (دوره دوم): 1383

 دکتر مرتضی الماسی:رییس

دکتر سعید مینائی: نایب رییس

 

اعضای هيات مديره انجمن (دوره سوم): 1386

 دکتر مرتضی الماسی:رییس

دکتر سعید مینائی: نایب رییس

 

اعضای هيات مديره انجمن (دوره چهارم): 1388

 دکتر مرتضی الماسی:رییس

دکتر سعید مینائی: نایب رییس

 

اعضای هيات مديره انجمن (دوره پنجم 1392-1390):

-  دکتر محمد یونسی الموتی:رييس هیئت مديره

- دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری: نايب رييس هيات مديره

- مهندس امیر بهادر ولی خانی:  خزانه دار انجمن

- دکتر علیمحمد برقعی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمد حسین آق خانی: عضو اصلی هیئت  مدیره

- دکتر شاهین رفیعی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر غلامحسن نجفی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر سید مهدی نصیری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- مهندس بهاره جمشیدی: بازرس اصلی 

- دکتر حجت احمدی: بازرس علل بدل

اعضای هيات مديره انجمن (دوره ششم 1395-1392):

- دکتر شاهین رفیعی: رييس هیئت مديره

- دکتر محمد طبسی زاده: نايب رئيس

- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی: عضو هیئت مدیره

- آقای دکتر روزبه عباس زاده: خزانه‌دار

- آقای دکتر غلامحسین نجفی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محسن شمسی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد علی نیکبخت: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر بابک بهشتی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر اسداله اکرم: بازرس اصلی 

- آقای دکتر کاظم جعفری: بازرس علل بدل

اعضای هيات مديره انجمن (دوره هفتم 1398-1395):

-  دکتر عباس همت:رييس هیئت مديره

- دکتر داریوش زارع: نايب رييس هيات مديره

- دکتر شاهین رفیعی: خزانه دار

- دکتر خوش‌تقاضا: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر روزبه عباس¬زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد طبسی زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر هادی خوش تقاضا: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمد شریف‌نسب: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر داوود کلانتری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- محمد رضا گلزاریان: بازرس اصلی

- دکتر حسن ذکی دیزجی: بازرس علل بدل

اعضای هيات مديره انجمن (دوره هشتم 1401-1398):

-  دکتر حسن ذکی دیزجی:رييس هیئت مديره

- دکتر داریوش زارع: نايب رييس هيات مديره

- - دکتر امیر‌‌بهادر ولی‌خانی: خزانه دار

- دکتر الیاس دهقان:عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر احمد بناکار: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمدعلی هرمزی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر مازیار فیض الله زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمد‌هادی موحدنژاد: عضو علی البدل هیئت مدیره

- دکتر مصطفی کیانی‌ ده‌کیانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

- دکتر سید‌مجتبی فارغ: بازرس اصلی

- دکتر محمد‌اسماعیل خراسانی‌ فردوانی: بازرس علی البدل

 

 


برگشت به عقب